Bibliography

Isogai, Hajime. Revised and Enlarged Judo Manual (All) , Mitsuboshisha, 1924.

Kanamitsu, Yaichihyoe. Shin-Shiki Judo, Ryubunkan, 1926.

Kanamitsu, Yaichihyoe. Judo no Hongi, Tomisu, 1953.

Kanamitsu, Yaichihyoe. Judo, Obunsha Sports Series 16, 1956.

Kanamitsu, Yaichihyoe. Okayama Prefecture Judo History, Sanyo Print, 1958.